Showing all 11 results

620,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 1 ngày- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

1,980,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 2 ngày 1 đêm- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

1,980,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 2 ngày 1 đêm- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

1,100,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 1 ngày- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

3,465,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 3 ngày 2 đêm- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

3,900,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 3 ngày 2 đêm- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

5,800,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 3 ngày 2 đêm- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

Du lịch trong nước

Du lịch Chùa Hương

880,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 1 ngày- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

Du lịch trong nước

Tham quan Thủ đô Hà Nội

880,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 1 ngày- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

Du lịch trong nước

Tham quan Làng Cổ Đường Lâm

1,800,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 1 ngày- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+

1,100,000  Giá chưa bao gồm VAT

- Thời gian: 2 ngày 1 đêm- Số người tối đa 100- Tuổi tối thiểu 5+